Algemene Voorwaarden – Apotheek Nieuwland – Amersfoort

Apotheek Nieuwland

Welkom bij Apotheek Nieuwland

Wij hebben leuk nieuws! Per 1 april 2024 heeft drs. M.K. Tanwir Apotheek Nieuwland overgenomen en geniet oprichter drs. B. Arts van zijn welverdiende pensioen.  Wij zullen ons best doen om de klanttevredenheid verder te verbeteren en met veel plezier staan we voor u klaar. Via onze website kunt u 24 uur per dag online medicatie bestellen en informatie vinden over uw gezondheid. Heeft u vragen, stel ze gerust of kom bij ons langs.

Vragen
Header afbeelding

Algemene Voorwaarden

Opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ‘s Gravenhage. Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Haaglanden te ‘s Gravenhage op 5 september 2001 (Hr 40 409 373).

Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten ter zake van koop , koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek waarvan betaling niet a contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

  1. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/cliënt door de apotheker is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/cliënt verplicht de zaak te betalen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst.
  2. Indien een product door de apotheker in bruikleen wordt versterkt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheker wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/cliënt aan de apotheker met een in Nederland wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding vergelijking of korting; uiterlijk dertig dagen na de factuurdatum.
  2. voor zover de apotheker zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar, behoudt de apotheker het recht om van de patiënt/cliënt betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/cliënt dient als dan te geschieden binnen 30 dagen nadat de apotheker een betalingsverzoek heeft gedaan.
  3. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de apotheker zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd om de buitenrechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 100 euro alsmede de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
    Een en ander onverminderd de aanspraak van de apotheker op vergoeding van alle eventueel ter incassering gemaakte gerechtelijke kosten
  4. Behoudens tegenbewijs strekken de apothekersdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.
  5. Alle geschillen van welke aard ook, die aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing